انواع دستگاههای تسمه کش فلزی برقی اتوماتیک ،نیمه اتوماتیک و تسمه کشهای پرتابل شارژی برای محصولات مختلف سطح صاف و گرد، مانند دسته بسته، بسته نرم افزاری، جعبه، صندوق، سینی، پالت و غیره است

انواع دستگاههای تسمه کش فلزی برقی اتوماتیک ،نیمه اتوماتیک و تسمه کشهای پرتابل شارژی برای محصولات مختلف سطح صاف و گرد، مانند دسته بسته، بسته نرم افزاری، جعبه، صندوق، سینی، پالت و غیره است